Strana 99 Strana 99

„Otevřete knihu na straně 99 a čtěte, vyjeví se vám kvalita celé knihy“
Ford Madox Ford, 1873-1939

Komu patří omluva? / Wem gebührt die Entschuldigung?

Jak to bylo s vysídlením německy mluvících obyvatel z Brna a z Československa? Byli sudetští Němci obětmi nebo zločinci? Objektivní pohled spojený se sudetoněmeckou otázkou a její řešení po II. světové válce v Československu podává sborník prací ze semináře konaného v Brně pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje a za účasti řady českých historiků i zahraničních hostů. Publikace pro všechny zájemce o téma, které oživila v roce 2015 „Deklarace smíření...“ a následné akce organizované vedením města Brna.

Wie war es mit der Aussiedlung der deutschsprachigen Bevölkerung aus Brünn und der Tschechoslowakei? Waren die Sudetendeutschen als Opfer oder Verbrecher zu betrachten? Einen objektiven Blick in Bezug auf die sudetendeutsche Frage und ihre Lösung nach dem II. Weltkrieg in der Tschechoslowakei bietet der Almanach der Beiträge aus dem Seminar, das in Brünn unter der Schirmherrschaft des Hauptmanns vom Südmährischen Kreis und unter Beteiligung mehrerer tschechischer Historiker sowie ausländischer Gäste veranstaltet wurde. Die Veröffentlichung spricht alle Interessenten an, die sich mit dem Thema beschäftigen, das durch die „Versöhnungserklärung...“ und nachfolgende durch die Stadtregierung Brünns organisierte Aktionen wiederbelebt wurde.

Více informací